Portfolio > Ceramic

OSB Mug (Detail)
OSB Mug (Detail)
5" H x 4.5" W
2010

Cone 10 Porcelain